برچسب ها

اینکوترمز

اینکوترمز عبارت است از قواعد استاندارد بین‌المللی تدوین‌ شده در اتاق بازرگانی، که چگونگی تقسیم و تسهیم هزینه‌ها، تعهدات قراردادی و ریسک‌ها را در معاملات بین فروشنده و خریدار مشخص می‌کند. 


1)    تحویل کالا در محل کار (ذکر نام محل مقرر برای تحویل) EXW –
2)    تحویل کالا در محل مقرر به حمل‌کننده ( ذکر نام محل مقرر برای تحویل) FCA – 
3)    پرداخت کرایه‌ی حمل کالا تا مقصد (ذکر نام محل مقرر در مقصد) CPT –
4)    پرداخت کرایه‌ی حمل و بیمه‌ی کالا تا مقصد (ذکر نام محل مقرر در مقصد) CIP – 
5)    تحویل کالا در پایانه‌ی تعیین‌شده در مقصد (ذکر نام پایانه در بندر یا در محل مقرر در مقصد) DAT –
6)    تحویل کالا در محل مقرر در مقصد (ذکر نام محل مقرر در مقصد) DAP –
7)    تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (ذکر نام محل مقرر در مقصد) DDP -
8)    تحویل کالا در کنار کشتی (ذکر نام بندر مقرر برای بارگیری)-  FAS
9)     تحویل کالا روی عرشه‌ی کشتی (ذکر نام بندر مقرر برای بارگیری) FOB –
10)    قیمت کالا و کرایه‌ی حمل تا بندر مقصد (ذکر نام بندر مقصد) CFR –
11)    قیمت کالا، بیمه و کرایه‌ی حمل تا بندر مقصد (ذکر نام بندر مقصد) CIF - 
 

مقالات بیشتر